Ga naar hoofdinhoud
Vlaanderen
WAI-NOT
Terug

Gebruiksvoorwaarden

GEBRUIKTE DEFINITIES

Voor de toepassing van deze Gebruiksvoorwaarden bedoelen we het volgende met:

 • “(het) Departement” is het Departement Onderwijs en Vorming van de Vlaamse Gemeenschap, gevestigd in Koning Albert II-laan 15 te 1210 Brussel; het Departement is eigenaar en beheerder van het Platform en staat in voor de ontwikkeling en onderhoud van het Platform;
 • “Inhoud” is alle inhoud aangeboden op WAI-NOT in de vorm van of geïllustreerd met foto’s, afbeeldingen, video’s, en tekst;
 • “Lid” is elke persoon die, na registratie, door het WAI-NOT-team werd toegelaten om WAI-NOT te gebruiken; 
 • “Voorwaarden” zijn deze gebruiksvoorwaarden die weergeven hoe en op welke manier bezoekers en Leden WAI-NOT mogen gebruiken;
 • “WAI-NOT” is een online platform aangeboden door het Departement en bereikbaar via www.wai-not.be;
 • “WAI-NOT-team” zijn de medewerkers van het Departement die specifiek instaan voor het beheer en ontwikkeling van WAI-NOT.

1. OVER WAI-NOT

1.1 Doelgroep van WAI-NOT

WAI-NOT biedt een laagdrempelige en veilige website aan voor kinderen en jongeren die behoefte hebben aan extra ondersteuning. WAI-NOT richt zich tot kinderen en jongeren die moeilijk of niet kunnen lezen of schrijven. WAI-NOT is ook toegankelijk voor kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking of een meervoudige beperking (visuele, motorische en verstandelijke beperking).

1.2 Veiligheid en aanbod van WAI-NOT

Rekening houdend met onze doelgroep wordt alle Inhoud op WAI-NOT aangereikt in duidelijk verstaanbare taal ondersteund door tekstmarkering, spraak en afbeeldingen. WAI-NOT is opgebouwd aan de hand van een vaste en duidelijke structuur met een overzichtelijke layout. Op WAI-NOT vind je geen links of reclame die je omleiden naar andere websites.

Communiceren met andere leden kan zowel met geschreven als gesproken taal als aan de hand van pictogrammen of in een combinatie van deze vormen.

Het aanbod op WAI-NOT is ruim en varieert van educatief, (re)creatief, informatief tot interactief.

1.3. Welke Inhoud vind je op WAI-NOT?

Specifiek voor op maat van haar doelgroep, biedt WAI-NOT informatie aan over actualiteit, natuur, mens, wetenschap… onder de vorm van of geïllustreerd met  foto’s, afbeeldingen, video’s. Daarnaast vind je op WAI-NOT ook spelletjes en educatieve oefeningen gericht op de doelgroep van WAI-NOT.

Geregistreerde leerkrachten kunnen ook Inhoud opladen mits het respecteren van de afspraken bepaald in Deel 6 van deze Voorwaarden.

De Inhoud op WAI-NOT is vrij consulteerbaar voor bezoekers en Leden.

2. OVER DEZE VOORWAARDEN

2.1 Waarom moet ik deze Voorwaarden lezen?

Deze bepalingen beschrijven de voorwaarden waaronder je als bezoeker of Lid gebruik kan maken van WAI-NOT. Deze bepalingen zijn van toepassing wanneer je WAI-NOT bezoekt (zonder geregistreerd te zijn) maar ook wanneer je WAI-NOT gebruikt als geregistreerd lid.

Wij vragen je om deze Voorwaarden grondig te lezen voor je WAI-NOT op gelijk welke manier gebruikt. Wanneer je WAI-NOT gebruikt, aanvaard je automatisch deze voorwaarden.

Wanneer het WAI-NOT-team vermoedt dat je WAI-NOT niet gebruikt volgens de afspraken in deze voorwaarden, dan kan het WAI-NOT-team je zonder enige voorafgaande waarschuwing de toegang tot en het gebruik van WAI-NOT tijdelijk of definitief ontzeggen.

2.2 Moet ik ook nog andere voorwaarden lezen?

Het Departement raadt je aan ook het Privacybeleid te lezen. Daarin staat hoe WAI-NOT omgaat met jouw persoonlijke gegevens die je achterlaat op WAI-NOT.

2.3 Kunnen deze voorwaarden veranderen?

Het Departement heeft het recht om de bepalingen van deze voorwaarden aan te passen. Het is jouw eigen verantwoordelijkheid om zelf regelmatig de bepalingen, kennisgevingen en eventuele aanvullende voorwaarden door te nemen. In geval je WAI-NOT na de ingangsdatum van de wijzigingen blijft gebruiken, geef je daarmee aan dat je de wijzigingen te aanvaarden.

3. OVER TOEGANG TOT EN GEBRUIK VAN HET PLATFORM

3.1 Hoe en waarom registreren op het Platform?

Het gebruik van WAI-NOT is gratis en vrij toegankelijk voor elke bezoeker. De interactieve delen van WAI-NOT zijn voorbehouden voor Leden. Om van die interactieve delen gebruikt te kunnen maken moet je je dus registreren.

Wanneer je je registreert, vraagt WAI-NOT een aantal persoonlijke gegevens, zoals bijvoorbeeld je naam, geboortedatum, email, postcode van je school. Waarom WAI-NOT deze gegevens vraagt en hoe ze hiermee omgaat staat beschreven in het Privacybeleid.

Voor het gebruik van WAI-NOT als Lid zal je een wachtwoord moeten aanmaken. Kies een wachtwoord dat niet voor de hand liggend is en voldoende veilig is. Je wachtwoord is persoonlijk; deel het dus niet met anderen.

Aangezien de veiligheid van WAI-NOT heel belangrijk is, heeft het WAI-NOT-team de mogelijkheid om elke aanvraag tot registratie van een Lid te screenen. Het WAI-NOT-team beoordeelt elke registratie autonoom en houdt daarbij steeds rekening met de missie en doelstelling van WAI-NOT.

3.2 Gebruik van het Platform

Het Departement is beheerder van WAI-NOT en zorgt dus louter voor de mogelijkheid tot gebruik van WAI-NOT. Je bent verantwoordelijk voor alle handelingen die met jouw gebruikersaccount worden gesteld op WAI-NOT.

Je mag WAI-NOT en de Inhoud aangeboden op WAI-NOT alleen gebruiken voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden.

We vragen je om WAI-NOT op een correcte manier te gebruiken. Concreet vragen we je om:

 • WAI-NOT steeds op een voorzichtige manier te gebruiken. Laat je helpen door een ouder of leerkracht als je twijfelt;
 • WAI-NOT niet te gebruiken op een manier die ingaat tegen deze Voorwaarden;
 • WAI-NOT niet te gebruiken met slechte bedoelingen of voor illegale doeleinden of schending van de goede zeden;
 • Geen wijzigingen aan te brengen die technische stoornissen of tijdelijke of permanente onbeschikbaarheid van WAI-NOT kan veroorzaken en zeker geen virussen of schadelijke bestanden op te laden;
 • WAI-NOT niet te gebruiken voor politieke overtuigingen, commerciële activiteiten of oneerlijke concurrentie tussen scholen;
 • Geen informatie door te sturen die ongewenst materiaal of reclameboodschappen bevat.

4. OVER (HET GEBRUIK VAN) DE INHOUD OP WAI-NOT

4.1 Juiste Inhoud

Het WAI-NOT-team probeert voor nauwkeurige Inhoud te zorgen, maar fouten of vergissingen kunnen voorkomen. Als er een bezoeker of Lid een probleem meldt, zal het WAI-NOT-team dit zo snel mogelijk rechtzetten.

4.2 Wie heeft de rechten op de Inhoud?

De Inhoud aangeboden op WAI-NOT is beschermd door intellectuele eigendomsrechten, waaronder auteurs- en naburige rechten, merkenrechten, databankrechten en rechten op computerprogramma’s. Deze rechten zijn eigendom van het Departement of derde partijen (bijvoorbeeld licentiegevers).

Het consulteren van de Inhoud op WAI-NOT kan onbeperkt maar je mag de Inhoud niet zomaar kopiëren, bewerken, publiceren, exploiteren of op een andere manier gebruiken, zonder de voorafgaande toestemming van het Departement of deze derde partijen.

4.3 Over links naar externe webpagina’s

Via WAI-NOT kan je niet doorklikken naar externe webpagina’s. Wel worden over bepaalde topics externe websites aangeraden waar je meer informatie kan terugvinden over een bepaald onderwerp. Voor die websites kan je het webadres terugvinden, maar rechtstreeks doorklikken naar die externe webpagina’s is dus niet mogelijk via WAI-NOT.

In elk geval worden de links naar dergelijke externe pagina’s louter informatief aangeboden. Het Departement heeft geen invloed op de inhoud van die websites of pagina’s en kan dus in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van dergelijke websites of de juistheid van de informatie die zich daarop bevindt.

5. AFSPRAKEN OVER HET STUREN VAN BERICHTEN OF CHATTEN VIA WAI-NOT

Het WAI-NOT-team en geregistreerde leerkrachten kunnen chats openzetten.

Communicatie in de chats mogen alleen plaatsvinden op een positieve en opbouwende manier en zonder enige bedoeling om andere Leden schade toe te brengen, te kwetsen, in diskrediet te brengen, te bedreigen of te beledigen.

Het WAI-NOT-team kan de chat modereren en kan ingrijpen als, naar haar oordeel, bepaalde chats of gesprekken niet constructief zijn of niet passen binnen de veilige omgeving van WAI-NOT. Indien nodig kan het WAI-NOT-team bepaalde chats verwijderen. In chats die door leerkrachten aangemaakt zijn kan de leerkracht de chat modereren en ingrijpen indien nodig.

Je kan aanduiden dat berichten ongewenst zijn. Het WAI-NOT Team onderzoekt deze. Het WAI-NOT Team verwijdert ongepaste berichten.

6. AFSPRAKEN OVER HET UPLOADEN VAN INHOUD

Via jouw persoonlijke pagina ‘Mijn Wai-Not’ kan je zelf tekst en foto’s opladen.

Bij het uploaden van dergelijke Inhoud, zal je er steeds op letten om geen materiaal te posten dat illegaal is, schadelijk is, in strijd is met de openbare orde of goede zeden, beledigend, vulgair, haatdragend of seksueel georiënteerd is. Verder moet je er op letten dat het materiaal dat je uploadt geen inbreuk maakt op intellectuele rechten van derden.

Voor bijdragen van Leden online geplaatst worden of zichtbaar gemaakt worden voor andere Leden of gebruikers, kan het WAI-NOT-team die bijdrage screenen. Als het WAI-NOT-team vindt dat een bepaalde bijdrage niet past binnen de veilige omgeving van WAI-NOT, kan het WAI-NOT-team bepaalde bijdragen weigeren, wijzigen of schrappen zonder deze weigering, wijziging of schrapping te moeten motiveren.

Het WAI-NOT Team screent de Inhoud van geregistreerde leerkrachten niet. Leerkrachten mogen alleen Inhoud opladen die voldoet aan deze Voorwaarden.

7. OVER KLACHTEN

Klachten over het Platform, over de Inhoud op het Platform of over de communicatie tussen Leden via het Platform, kan je richten aan het WAI-NOT-team via info@wai-not.be.

8. OVER AANSPRAKELIJKHEID

8.1 Voor de werking van het Platform

Het Departement doet haar uiterste best om WAI-NOT ononderbroken beschikbaar te maken en het zo goed mogelijk te beveiligen. Verder doet het Departement al wat redelijk is om eventuele ongemakken die door technische fouten veroorzaakt zijn zoveel mogelijk te beperken.

Het Departement behoudt zich het recht voor om de toegang tot WAI-NOT op elk moment en zonder voorafgaande waarschuwing te onderbreken indien dat nodig zou zijn. Bijvoorbeeld om mogelijke gevallen van misbruik of fraude op te sporen of te onderdrukken, technische of operationele stoornissen te verhelpen, of in geval van een bevel van een rechtbank.

In geen enkel geval kan je het Departement aansprakelijk stellen voor schade als gevolg van dergelijke onderbrekingen.

8.2 Voor de Inhoud op het Platform

Het Departement zorgt voor nauwkeurige Inhoud op WAI-NOT, maar kan niet garanderen dat de Inhoud op elk moment en in alle omstandigheden bijgewerkt en foutvrij is noch dat deze geschikt zijn voor een bepaald doel. Daarom mag je de Inhoud niet blindelings vertrouwen.

Je kan het Departement in geen geval aansprakelijk stellen voor schade als gevolg van (het gebruik van) dergelijke foute, onjuiste of gebrekkige Inhoud of schade als gevolg van een gebrek aan duidelijkheid van de Inhoud op WAI-NOT.

9. TOT SLOT: ALGEMENE BEPALINGEN

9.1. Niet-verzakingsbeding

Als het Departement een bepaling van deze Voorwaarden niet inroept, kan dit niet geïnterpreteerd worden als zou het Departement afstand doen van haar rechten.

9.2. Rechtsgeldigheid van de Voorwaarden

De nietigheid van één of meerdere bepalingen uit deze Voorwaarden doet geen afbreuk aan de geldigheid en de toepasselijkheid van de overige bepalingen. Als één of meerdere bepalingen op basis van een wet, een reglement of een definitieve uitspraak van een bevoegde rechtbank ongeldig verklaard worden, zullen de overige bepalingen ongewijzigd van kracht blijven. De ongeldige bepaling wordt dan vervangen door een nieuwe bepaling die zo veel als mogelijk de oorspronkelijke doelstellingen van de ongeldige bepaling zal nastreven.

9.3. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Deze Voorwaarden worden uitsluitend beheerst door het Belgische recht. De rechtbanken van Brussel zijn bevoegd om kennis te nemen van elk geschil omtrent de toepassing of de interpretatie van deze Voorwaarden.