Ga naar hoofdinhoud
Vlaanderen
WAI-NOT
Terug

Privacyverklaring

De website www.wai-not.be (hierna: het “Platform”) wordt aangeboden door:

Departement Onderwijs en Vorming van de Vlaamse Gemeenschap (hierna “Wij” en “Ons”)
Albert II-laan 15
1210 Brussel

1. Inleiding

1.1 Algemeen

Iedere persoon die het Platform bezoekt (hierna de “Bezoeker”) alsook eenieder die een profiel (account) aanmaakt en gebruik maakt van onze diensten (hierna de “Geregistreerde Gebruiker”) geeft bijna onvermijdelijk bepaalde persoonsgegevens vrij.

Deze persoonsgegevens vormen informatie die Ons toestaat je te identificeren als natuurlijke persoon, ongeacht of Wij dit daadwerkelijk doen. Je bent identificeerbaar van zodra het mogelijk is om een direct of indirect verband te creëren tussen een of meer persoonsgegevens en jou als natuurlijke persoon. Naar de Bezoeker en de Geregistreerde Gebruiker wordt hierna ook gezamenlijk verwezen als “je/jou/jouw”.

Wij gebruiken en verwerken jouw persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”) en andere relevante wetsbepalingen. Iedere verwijzing in deze Privacyverklaring naar de AVG is een verwijzing naar de Verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (General Data Protection Regulation).

Via deze Privacyverklaring word je op de hoogte gebracht van de verwerkingsactiviteiten die Wij kunnen doorvoeren met jouw persoonsgegevens.

1.2 Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn, in eenvoudige bewoordingen, alle informatie over jou die het mogelijk maakt je te identificeren, eventueel door dergelijke informatie te combineren. Persoonsgegevens hebben betrekking op voor de hand liggende informatie, zoals jouw naam en contactgegevens, maar ook op minder voor de hand liggende informatie, zoals identificatienummers, elektronische locatiegegevens en andere online-identificatoren.

2. Contactgegevens

Onze algemene contactgegevens zijn:

Contact:

Departement Onderwijs en Vorming van de Vlaamse Gemeenschap (hierna “Wij” en “Ons”)
Albert II-laan 15
1210 Brussel

info@wai-not.be

De contactgegevens van Onze Functionaris Gegevensbescherming zijn:

DPO Office Departement Onderwijs en Vorming
dpo.dov@vlaanderen.be
Hendrik Consciencegebouw 4B31
Koning Albert II-Laan 15
1210 Sint-Joost-ten-Node
België

3. Welke persoonsgegevens worden er verwerkt, en hoe worden deze gegevens gebruikt?

3.1 Informatie verwerking

Persoonsgegevens

Verwerkingsdoeleinden

Rechtsgrond

Bewaartermijn (*)

Browse gegevens:

Browse gegevens van Bezoekers op basis van cookies: Gegevens met betrekking tot jouw bezoek/gebruik van Ons Platform

 • IP-adres;
 • geografische locatie;
 • browsertype en -versie;
 • besturingssysteem;
 • verwijzingsbron;
 • duur van jouw bezoek;
 • paginaweergaven en website-navigatiepaden, alsmede informatie over de timing, frequentie en het patroon van jouw gebruik van de service.

De bron van de browse gegevens zijn het gebruik van niet-noodzakelijke cookies.

Deze browse gegevens kunnen worden verwerkt voor het analyseren/verbeteren van het gebruik van het Platform

Toestemming

 

Zie de Cookie Verklaring op deze Website

De bron van de browse gegevens zijn het gebruik van noodzakelijke cookies.

 

Onze legitieme belangen, zodat het Platform technisch goed functioneert in overeenstemming met betrekking tot noodzakelijke cookies zoals bedoeld in Onze Cookie Verklaring.

Accountgegevens:

 • Voornaam;
 • Familienaam;
 • Geboortedatum;
 • Email;
 • Gebruiksnaam;
 • Wachtwoord;
 • Profielfoto (optioneel)
 • Rol (optioneel);
 • Voorkeuren, zoals welke pictogrammen, wel of niet stemondersteuning en vriendschapsverzoeken ontvangen;
 • Postcode van jouw school (optioneel)
 • School (optioneel)

De bron van de accountgegevens is de informatie die je opgeeft bij de creatie van jouw account.

De accountgegevens kunnen worden verwerkt om jouw gebruik van Onze Platform en diensten (zoals uiteengezet in de Gebruiksvoorwaarden) mogelijk te maken en te controleren.

 • Uitvoering van een contract tussen jou en Ons (Gebruiksvoorwaarden)
 • Met betrekking tot Profielfoto: toestemming

Je gegevens worden bewaard totdat je om verwijdering verzoekt.

Platformgebruiksgegevens:

Gegevens met betrekking tot jouw gepersonaliseerde profiel op het Platform met inbegrip van je activiteiten op Ons Platform:

 • Content op het Platform liken (met bepaalde emoties);
 • Vriendschapsverzoeken sturen;
 • Berichten sturen naar vrienden;
 • Chatten;
 • Zoekacties;
 • Gebruikers die je volgt;
 • Login-historiek.

De bron van deze gegevens is Uw gebruik van het Platform

Deze gegevens worden gebruikt om de functionaliteiten van het Platform te gebruiken en om de service te personaliseren voor elke Geregistreerde Gebruiker.

 • Uitvoeren van een contract tussen jou en Ons (Gebruiksvoorwaarden);
 • Voor cookies die de persoonsgegevens zullen verwerken: Ons legitieme belang, zodat het Platform de gepersonaliseerde diensten technisch kan aanbieden in overeenstemming met de noodzakelijke cookies zoals bedoeld in Onze Cookie Verklaring.
 • Je gegevens worden bewaard totdat je om verwijdering verzoekt.
 • Voor de cookies zie de Cookieverklaring

Communicatiegegevens

 • Contact via e-mail.

De bron van de communicatiegegevens is de informatie die je Ons verstrekt wanneer je met Ons contact opneemt.

De communicatiegegevens kunnen worden verwerkt ten behoeve van deze communicatie met jou en het bijhouden van gegevens.

Ons Legitiem belang, om te kunnen reageren op verzoeken, vragen of opmerkingen of om contact met je op te nemen voor vragen van welke aard dan ook (bijv. wanneer je contact met ons opneemt via sociale media, telefoon of e-mail);

Je gegevens worden bewaard totdat je om verwijdering verzoekt.

(*) Onverminderd het bovenstaande, kunnen Wij jouw persoonsgegevens bewaren wanneer dit noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan Wij onderworpen zijn, of om jouw vitale belangen of de vitale belangen van andere natuurlijke persoon te beschermen.

3.2 Verwerkers

Een verwerker is iemand die persoonsgegevens verwerkt op vraag van of in naam van Ons. Wij kunnen soms een contract afsluiten met deze partij om bepaalde producten en/of diensten te leveren. Met andere woorden: Wij doen een beroep op verwerkers, wanneer dit noodzakelijk is voor de dienstverlening. In dit geval zullen Wij met de verwerker een schriftelijk overeenkomst aangaan waarbij de veiligheid van jouw persoonsgegevens wordt gewaarborgd door de verwerker. De verwerker handelt steeds volgens Onze instructies.

Wij doen een beroep op de volgende categorieën van verwerkers:

 • Bedrijven die Wij hebben ingeschakeld voor ICT –technische ondersteuning en hostingdoeleinden;
 • Bedrijven die Wij hebben ingeschakeld voor communicatiedoeleinden (bijv. live chat op het Platform);
 • Bedrijven die Wij hebben ingeschakeld voor analytische doeleinden;


4. Het verstrekken van jouw persoonsgegevens aan derden

Wij zullen jouw persoonsgegevens niet delen met derden (niet zijnde verwerkers) voor welke doeleinden dan ook, behoudens de volgende uitzonderingen.

In sommige omstandigheden kunnen Wij wettelijk verplicht zijn om bepaalde persoonsgegevens, waaronder die van jou, te delen als Wij betrokken zijn bij een juridische procedure of voor het naleven van wettelijke verplichtingen, een gerechtelijk bevel of de instructies van een overheidsinstantie.

5. Internationale doorgifte (buiten de EER) van jouw persoonsgegevens

Wij zullen jouw persoonsgegevens alleen opslaan of overdragen binnen de Europese Economische Ruimte (de “EER”). De EER bestaat uit alle EU-lidstaten plus Noorwegen, IJsland en Liechtenstein. Dit betekent dat jouw persoonsgegevens volledig beschermd zullen zijn onder de AVG of volgens gelijkwaardige wettelijke normen.

6. Beveiliging van jouw persoonsgegevens

Wij zullen passende technische en organisatorische maatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beveiligen en om het verlies, het misbruik of de wijziging van jouw persoonsgegevens te voorkomen.

7. Wijzigingen

Wij kunnen dit beleid van tijd tot tijd bijwerken door een nieuwe versie op Ons Platform te publiceren. Dit kan bijvoorbeeld nodig zijn als de wet verandert, of als Wij dingen veranderen op een manier die de bescherming van persoonsgegevens beïnvloedt. Wij adviseren je deze pagina af en toe te controleren om er zeker van te zijn dat je tevreden bent met eventuele wijzigingen in deze Privacyverklaring.

Indien Wij in het bezit zijn van jouw email adres (omdat je bv. een Geregistreerde Gebruiker bent of omdat je bent ingeschreven op onze nieuwsbrief) dan engageren Wij ons ertoe om je van iedere belangrijke wijziging in onze Privacy verklaring in kennis te stellen via email.

8. Je rechten

8.1 Garantie van een rechtmatige en veilige verwerking van de persoonsgegevens

Jouw persoonsgegevens worden steeds verwerkt voor rechtmatige doeleinden, zoals uiteengezet in hoofdstuk 3. Zij worden verzameld en verwerkt op een gepaste, relevante en proportionele wijze, en worden niet langer bewaard dan de termijn zoals vermeld in hoofdstuk 3.

8.2 Recht op inzage

Je hebt het recht om te bevestigen of Wij jouw persoonsgegevens al dan niet verwerken en, waar Wij dat doen, toegang te krijgen tot de persoonsgegevens, samen met bepaalde aanvullende informatie. Aldus hebt je het recht inzage te krijgen in de doeleinden van de verwerking, de categorieën persoonsgegevens, de categorieën van ontvangers waarnaar de persoonsgegevens worden gestuurd, de criteria die de periode van gegevensbewaring bepalen en de rechten die je kan uitoefenen met betrekking tot jouw persoonsgegevens.

8.3 Recht op rectificatie van persoonsgegevens

Inaccurate of onvolledige informatie kan verbeterd worden. Men kan zich ook tot Ons richten met een verzoek tot wijziging.

8.4 Recht op het wissen van jouw persoonsgegevens

Je hebt tevens het recht om de verwijdering van jouw persoonsgegevens te bekomen, in volgende gevallen:

 • Jouw persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor het vooropgestelde doel;
 • Je herroept je toestemming tot het verwerken van je persoonsgegevens en er is geen enkele andere wettelijke grondslag tot verwerken van jouw persoonsgegevens;
 • Je hebt op rechtmatige wijze een bezwaar ingediend tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens;
 • Jouw persoonsgegevens worden op onrechtmatige wijze verwerkt;
 • Jouw persoonsgegevens dienen verwijderd te worden op basis van een wettelijke verplichting.

Het verwijderen van persoonsgegevens is voornamelijk gerelateerd aan zichtbaarheid; het is mogelijk dat de verwijderde persoonsgegevens tijdelijk opgeslagen blijven.

8.5 Recht op beperking van de verwerking

In sommige gevallen hebt je het recht om beperkingen van de verwerking van jouw persoonsgegevens te vragen. Dit geldt zeker in geval van een geschil met betrekking tot de accuraatheid van persoonsgegevens, als de persoonsgegevens noodzakelijk zijn in het kader van een juridische procedure of gedurende de tijd noodzakelijk voor Ons om vast te stellen dat je geldig jouw recht tot verwijdering kan uitoefenen.

8.6 Recht om bezwaar te maken

Je hebt het recht je te allen tijde te verzetten tegen het verwerken van jouw persoonsgegevens voor ‘direct marketing’ doeleinden, profileringsdoeleinden of doeleinden die voortvloeien uit de legitieme belangen van de verwerkingsverantwoordelijke. Wij zullen ophouden jouw persoonsgegevens te verwerken, tenzij Wij kunnen aantonen dat er dwingende wettelijke redenen zijn tot het verwerken van jouw persoonsgegevens die primeren op jouw recht om zich te verzetten.

8.7 Recht op gegevensoverdraagbaarheid

Je hebt het recht om de aan Ons verstrekte persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen. Daarnaast heb je het recht om deze persoonsgegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, tenzij dit technisch onmogelijk is.

8.8 Recht op het intrekken van jouw toestemming

Je hebt het recht om te allen tijde jouw toestemming in te trekken, bijvoorbeeld wanneer je deze als Bezoeker of Geregistreerde Gebruiker hebt gegeven voor direct marketing doeleinden.

8.9 Het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit

Als je van mening bent dat Onze verwerking van jouw persoonsgegevens in strijd is met de wetgeving inzake gegevensbescherming (AVG), hebt je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit:

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
+32 (0)2 274 48 00
Zie de website van de Gegevensbeschermingsautoriteit voor meer informatie.

8.10 Het recht om je toestemming in te trekken

Voor zover de wettelijke basis voor Onze verwerking van jouw persoonsgegevens de toestemming is, heb je het recht deze toestemming te allen tijde in te trekken. Herroeping heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking vóór de herroeping.

9. Actualisering van jouw persoonsgegevens

Laat het Ons weten als de persoonsgegevens die Wij over je hebben, moeten worden gecorrigeerd of bijgewerkt.